مقامات پاکستانی ميگويند پنجاه و هشت تبعه افغانستان را ، که هفته گذشته در بلوچستان به ظّن ارتباط با طالبان دستگير شده بودند، اخراج کرده اند. اين گروه جزو بيش از دويست تبعه افغانستان هستند که در حملاتی در کويته ، دستگير شدند.

 پاکستان در چارچوب برنامه ای گسترده تر در تعقيب افغان هائی است که بطور غير قانونی در آن کشور هستند.

 پليس ميگويد يک فرمانده سابق طالبان، و چند طلبه حوزه های اسلامی محل نيز نيز جزو دستگير شدگان اند.

حملات هفته گذشته در پی فشارهای دولت افغانستان، نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا و صلحبانان ناتو در افغانستان به پاکستان انجام گرفت که ميخواهند پاکستان عليه بقايای طالبان پنهان شده در آن کشور، اقداماتی قاطع انجام دهد.