در سارایه وو، محاکمه پنج مرد که به طرح ریزی یک حمله انتحاری در اروپا متهم هستند، آغاز شده است.

 به گفته دادستان ها، آنها که سوئدی، ترک و بوسنیائی هستند، بر آن بودند به بوسنی – هرزه گوین یا کشور نا مشخص دیگری حمله کنند تا دولت را ناچار سازند سربازان خود را از عراق و افغانستان فرا خواند.

 دادستان ها می گویند پلیس در جریان دستگیری مردان کمر بند های انتحاری و ویدیوئی حاوی دستوراتی برای ساختن بمب پیدا کرد.

 مقامات می گویند آنها با دو تروریست مظنون که در بریتانیا بازداشت شد و مظنون دیگری که در دانمارک زندانی است ارتباط داشتند.