پژوهش معتبری نشان ميدهد بيماری «ميگرن» با بيماريهای قلبی و سکته مغزی ارتباط دارد.

ميليونها نفر از مردم از بيماری ميگرن رنج ميبرند. سردرد ناشی از بيماری ميگرن گاهی بحدی است که بعضی اوقات شخص مبتلا را از کار مياندازد و او را زله و کلافه ميکند.

ميگرن اکثراً با عوارض ديگری مانند تهوع، استفراغ، و حساسيت شديد به نور و صدا همراه است.

بعضی از انواع ميگرن علائم اوليه دارند، و قبل از بروز از طريق نارسائی بينائی؛ مانند برق زدن چشم، ايجاد نقاط کور، و نابينائی موقت؛ و يا از طريق علائم ديگری؛ نظير خارش، سوزش خفيف، و مور مور شدن دستها و پاهای بيمار هشدار ميدهند.

پژوهش معتبری نشان ميدهد احتمال ابتلاء زنان به بيماری ميگرن سه برابر مردان است.

پژوهشگران اخيراً شواهدی که ارتباط ميگرن با بيماريهای قلبی و سکته معزی را نشان ميدهند کشف کرده اند.

«توبياس کورت»، پزشک بيمارستان زنان در شهر«بستون» آمريکا، و يکی از محققان پژوهش ده ساله ای که روی بيست وهفت هزار نفر زن انجام شده است، ميگويد: «احتمال ابتلاء زنانی که دارای بيماری ميگرن هستند به بيماريهای قلبی؛ مانند نارسائيهای قلبی، درد سينه، سکته قلبی، و سکته مغزی، دو برابر بيشتر است.»

دکتر کورت اضافه ميکند اين ارتباط تنها در بيست تا سی درصد از بيماران ميگرن، که دارای علائم مقدماتی هستند، مشاهده ميشود.