خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر شاهين فاطمی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه آمريکايی پاريس، بحران خاورميانه و کنفرانس گروه ۸ را مورد بررسی قرار داد. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.