دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا در يازدهمين سفر خود به افغانستان، از زمانی که ائئلاف به رهبری آمريکا افغان ها را در بيرون راندن رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ ياری داد، گفت افغانستان در پنجسال گذشته گام های بلندی به پيش برداشته است.

رامسفلد گفت همين چند سال قبل بود که القاعده و طالبان بدترين ستم ها را بر مردم افغانستان روا می داشتند.

امروز اردوگاه های آموزش تروريست ها بسته شده اند، استاديوم های فوتبال به جای اعدام برای انجام مسابقات فوتبال به کار می روند... و اين براستی ارج گذاری به مردم افغانستان است.

در هفته های اخير، بيش از ۱۰ هزار سرباز ائتلاف سراسر جنوب کشور را زير پا گذاشته اند. ششصد تن، اکثرا تفنگچی های طالبان، در جنگ کشته شده اند.

رامسفلد می گويد شورشيان همچنان مصمم هستند، اما شکست خواهند خورد:  آنها موفق نخواهند شد. سعی کردند مردم افغانستان را از رای دادن، از تدوين قانون اساسی ، از انتخاب پارلمان و رئيس جمهوری باز دارند، اما در هيچ مورد راه به جائی نبردند. با اين حال مصمم هستند راه را بر هر موفقيتی در آنجا ببندند.

حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان می گويد : بدون آمريکا، چنين دستاوردهائی امکان پذير نمی شد. برعکس، ما ناچار به گذراندن زندگی بسيار اندوهباری بوديم.

کرزی می گويد جنگ با تروريسم بی حاصل نبوده، تا کنون پيروزی هائی به دست آمده است. اما بقايای تروريست ها حضور دارند و ما بايد کشور را از وجود آنها پاک کنيم.

ناتو نقش بزرگتری در تامين امنيت افغانستان ايفا می کند. تا پايان سال، نيروی بين المللی کمک امنيتی به رهبری ناتو حدود ۱۵۰۰ سرباز خواهد داشت.

دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا می گويد اين افزايش حدود ۲۶ کشور را که تصميم دارند شاهد موفقت افغانستان باشند، علاقه مند می کند و پای بند می سازد.