مقامات اتحاديه اروپا می گويند گفتگوهای روز سه شنبه بين هاويه سولانا مسئول سياست های خارجی اتحاديه اروپا و علی لاريجانی رئيس هيات مذاکره کننده ايرانی نااميد کننده بوده است.

سخنگوی آقای سولانا اظهارداشت با اين حال مسئول سياست های خارجی اتحاديه اروپا مصمم است ازطريق مذاکرات، به راه حلی برای بن بست مربوط به برنامه اتمی ايران دست يابد. آقای لاريجانی به دنبال گفتگوهای خود با آقای سولانا، ازقدرت های جهان خواست درمورد پاسخ ايران به مجموعه پيشنهادهای بين المللی برای تعليق فعاليت های حساس اتمی، فرصت بيشتری به ايران بدهند.

با اين حال شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت اکنون که ايران بارديگر ازدادن پاسخ خودداری کرده است، آمريکا وسايرقدرت های جهان کاملا آماده اند که خواستاراقدامی تنبيهی عليه ايران شوند. وزيران امورخارجه کشورهائی که مجموعه مشوق ها را به ايران پيشنهاد کرده اند، يعنی آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه وآلمان، امروزچهارشنبه درپاريس با يکديگرديدارخواهند کرد.