جرايد آلمان گزارش داده اند که در نتيجه فشار دولت جمهوری اسلامی  محمد البرادعی رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی کريستين چارليه،  سرپرست نظارت بر فعاليت های هسته ای ايران، را از کار برکنار کرده است.  به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.