یک مقام سازمان ملل متحد هشدار می دهد که گسترش آنفلوآنزای مرغی در افریقا ادامه دارد و تا سالها به صورت تهدیدی باقی خواهد ماند.

دیوید هارچایک، معاون سازمان خوابار و کشاورزی، وابسته به سازمان ملل متحد، این هشدار را روز دوشنبه در کنفرانس بررسی وضعیت آنفلوآنزای مرغی در ژنو صادر کرد و گفت کارشناسان قادر شده اند کشنده ترین شکل های بیماری را در اکثر کشورهائی که در آنها ظاهر شد مهار کنند.

 او اظهار داشت احتمال می رود ویروس تا سالها تهدید کننده باشد، و ممکن است به پرندگان در چندین کشور آفریقائی سرایت کند.

نیجریه، نیجر، جیبوتی و مصر از جمله کشور های آفریقائی هستند که مواردی از بروز شکل مرگبار آنفلوآنزای مرغی را گزارش داده اند.