مقامات در شمال غرب پاکستان می گویند سربازان زمانی که خودرو آنها هدف یک انفجار قرار گرفت به تیراندازی پرداختند، اما یک غیر نظامی از پای در آمد و دو نفر دیگر مجروح شدند.

انفجار، که روز دوشنبه در منطقه نیمه خود مختار قبیله ای وزیرستان شمالی روی داد، به خود رو آسیب رساند، ولی موجب تلفاتی در میان سربازان نشد.

مسئولیت حمله را نیز کسی برعهده نگرفته است.