رئيس سازمان تجارت جهانی می گويد مذاکراتی که با هدف تقويت تجارت بين المللی صورت می گيرد، با بحران روبرو است.

" پاسکال لامي" اين نظر را روز جمعه در جلسه ای در ژنو ابراز داشت و کشورهای دارا و ندار را به گفت و شنودی جدی فرا خواند.

مذاکرات پنج سال پيش در دوحه پايتخت قطر آغاز شد، با اين اميد که تقويت تجارت، ميليون ها نفر را از فقر بيرون بکشد. اما گفت و گوها بر سر يارانه های کشاورزی و تعرفه ها در کشورهای غنی ، و نيز خودداری کشورهای درحال رشد از گشودن بازارهای خود به روی واردات بيشتر، به بن بست کشيده شده است.

مقامات می گويند آنها بايد کار چارچوب توافقی را هرچه زودتر به پايان برسانند تا بتوانند متن قرارداد نهائی را تا پايان دسامبر تدوين کنند.