رئيس جمهوری گامبيا روز شنيه اجلاس رهبران اتحاديه آفريقا را رسما در " بانجول" – پايتخت - گشود و به حدود ۵۰ رهبر آفريقائی و به روسای جمهوری ايران و ونزوئلا خوش آمد گفت. انتظار می رود اعضای اتحاديه در اجلاس دو روزه در باره بحران های جاری در منطقه دارفور در غرب سودان ، و در سومالی بحث کنند.

بهداشت، مهاجرت و نيز توسعه جوامع اقتصادی منطقه از جمله مسائل مورد بحث است.

قرار است کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد در جلسه اتحاديه آفريقا سخن بگويد و از رهبران آفريقا بخواهد دولت سودان را به پذيرفتن صلحبانان سازمان ملل متحد در دارفور متقاعد سازد.

در اين ميان، ناظران سياسی می گويند محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران با حضور در کنفرانس رهبران اتحاديه آفريقا قصد دارد پشتيبانی آنها را از تهران در روياروئی با آمريکا و اروپا بر سر برنامه اتمی به دست آورد. و حضور هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئلا ممکن است به کوشش برای جلب پشتيبانی از تلاش کشور او برای گرفتن يک کرسی در شورای امنيت سازمان ملل متحد و خواست های ديگر ارتباط داشته باشد.