در برنامه امشب چشم انداز خاورميانه دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای امريکا، شدت گرفتن خشونت ها ميان اسرائيل و فلسطينی ها را مورد بررسی قرار می دهد.