پرزيدنت بوش نسبت به آزمايش يک موشک دوربرد، به کره شمالی هشدارداد و چنين اقدامی را " غيرقابل قبول" اعلام داشت.

پرزيدنت بوش اين نظر را روزپنجشنبه درپايان گفتگوهای خود با جونيچيرو کويزومی Junichiro Koizumi نخست وزير ژاپن درکاخ سفيد ابراز داشت.

پرزيدنت بوش اظهارداشت وی و آقای کويزومی نسبت به اهميت اتخاذ موضع واحدی درارسال يک پيام روشن دراين زمينه برای کيم جونگ-ايل رهبر کره شمالی توافق نظرداشتند. گزارش های اطلاعاتی حکايت ازآن دارد که ممکن است کره شمالی خود را آماده آزمايش يک موشک باليستيکی دوربرد کرده باشد.

با اين حال پرزيدنت بوش می گويد رهبرکره شمالی تاکنون هيچ گونه اطلاعاتی درباره آزمايش موشک ويا مقاصد خود اعلام نداشته است.

 نخست وزير ژاپن هشدارداد اگرآزمايش موشک به مورد اجرا گذارده شود، کره شمالی با " فشارهای گوناگونی" مواجه خواهد شد.

پرزيدنت بوش وآقای کويزومی درمذاکرات خود گفتگوهای شش جانبه را نيز درارتباط با پايان دادن به برنامه اتمی کره شمالی مورد بحث قراردادند. رئيس جمهوری آمريکا همچنين نسبت به شرايط نامساعد انسانی حاکم بر کره شمالی عميقا ابراز نگرانی کرد.