نشست يکروزه ای از سوی بنياد مطالعات استراتژيک ايران در پاريس با سخنرانان آمريکائی، فرانسوی، و ايرانی در مورد اوضاع سياسی و پرونده هسته ای ايران برگزرار شد. به مشروح اين گزارش توجه کنيد.