سودان می گويد ممنوعيت قسمی عمليات امداد سازمان ملل متحد را درمنطقه جنگ زده غرب کشور (دارفور) لغو کرده است.

 

دولت خرطوم روزيکشنبه به دنبال انتشاراين ادعاها که سازمان ملل متحد با استفاده ازهليکوپتر، يک رهبرشورشی مخالف قرارداد صلح اخير دارفور را ازمنطقه انتقال داده است، دستورتعليق عمليات امداد را صادرکرد. تعليق عمليات امداد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، يونيسيف، وبرنامه جهانی غذا را شامل نشد.

 

پس ازآن که يک مقام بلندپايه سازمان ملل متحد به وزارت امورخارجه سودان اعلام داشت که نسبت به اين ادعاها تحقيقاتی به عمل خواهد آمد، دولت خرطوم روزدوشنبه محدوديت های اِعمال شده را لغوکرد.

 

سازمان ملل متحد هم اکنون دست اندرکاريکی از بزرگترين عمليات انسانی درمنطقه دارفوراست. جنگ داخلی سه ساله دارفور، باعث شده است که تاکنون دست کم ۱۸۰هزارنفرازساکنان منطقه جان خود را ازدست بدهند و دو ميليون و ۵۰۰ هزارنفرآواره شوند.