به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره سخنان شيراک پيرامون مسايل داخلی فرانسه توجه فرمائيد.