در حاليکه مجامع بين المللی حقوق بشر و فعالان و انجمن های حقوق بشری به ورود سعيد مرتضوی دادستان  تهران به سويس برای حضور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعتراضات و واکنش های شديدی را در سطح بين المللی ابراز داشته اند، کانادا از آلمان خواست تا در صورت ورود آقای مرتضوی به آن کشور ، او را به جرم جنايت عليه بشريت دستگير کند.

گفتگوی تلفنی جمعه راديو صدای آمريکا، اين مطلب را همراه با دکتر حسين باقرزاده، نويسنده و پژوهشگر سياسی مورد بررسی قرارداد.

ميزبان اين گفتگو، حميده آرميده بود.