دست کم۸۵ تن ازکارگران کارخانه های عراق درشهرتاجی درشمال بغداد ربوده شدند. مقامات امنيتی می گويند عده ای مرد مسلح که سوار برچند اتومبيل بودند، روزچهارشنبه اتوبوس های حامل کارگران را که آن ها را در پايان کاربه خانه می برد، ربودند.

کارگران برای شرکت های وابسته به وزارت صنايع عراق کار می کنند.

در رويدادی ديگر، اعضای تيم دفاعی صدام حسين می گويند جسد يکی ازهمکاران آن ها که به ضرب گلوله ازپای درآمده بود، دربغداد کشف شد. وی قبلا ازخانه خود ربوده شده بود. خامس العُبيدی سومين وکيل مدافع صدام حسين است که از زمان آغاز محاکمه رهبرمخلوع عراق درسال گذشته کشته می شود. صدام فعلا به اتهام قتل ۱۴۸ تن ازشيعيان عراق تحت محاکمه قراردارد.

خليل الدُليمی رئيس تيم دفاعی اظهارداشت صدام وهفت تن ديگرازاعضای رژيم وی که تحت محاکمه قراردارند، به عنوان اعتراض به قتل وکيل مدافع و درخواست حمايت بين المللی برای وکلای خود، دست به اعتصاب غذا زده اند.

آدم ارلی سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا قتل وکيل مدافع را محکوم ساخت، اما اظهارداشت که آقای عُبيدی خود پيشنهادهای مربوط به حفاظت ازجان خويشتن را رد کرده بود.

آقای ارلی افزود آمريکا تعهد دارد که درمورد سپردن مسئولان حادثه به دست عدالت، به دولت عراق کمک کند.