به گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با سخنگوی سازمان مجاهدين خلق  در باره  لغو محدوديت ها عليه مريم رجوی و يارانش توسط دادگاه فرانسوی توجه فرمائيد.