دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا افزايش فشارها و اعمال شکنجه عليه زندانيان سياسی را مورد بررسی قرار می دهد.