خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا بمناسبت فرارسيدن روز پدر و با پرداختن به نقش و مسئوليت پدران در برابر فرزندان و انتظارات آنها از فرزندان  اين روز را گرامی داشت. در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.