سازمان فضانوردی آمريکا ، ناسا، اعلام کرد قرار است روز اول ژوئيه يک فضا پيما به فضا پرتاب کند.

اين نخستين پرواز شاتل فضايی آمريکا از ژوئيه گذشته است .

در شاتل سال پيش مواد عايقی مخزن سوخت خارجی آن هنگام پرواز از " کيپ کاناورال" جدا شده بود.

مقامات ناسا تأييد کردند که بعضی از مسئولان ايمنی اين سازمان گفته بودند که مادام که مسائل فنی حل نشده است شاتل نبايد پرواز کند. اما مقامات بلند پايه ناسا گفته بودند مزايای پرواز شاتل بيشتر از خطرات آن است. هر تأخير ديگری که در پرواز شاتل رخ دهد بر عملکرد ايستگاه فضايی بين المللی تأثير خواهد گذاشت؛ زيرا ادمه کار اين ايستگاه بستگی به تأمين مواد و تجيزات لازم آن دارد.