يک مقام سازمان ملل متحد می گويد روسيه برای متوقف ساختن موج حملات عليه خارجيان و اقليت های قومی نياز دارد به اقدامات سخت تری دست بزند.

" دودو دی ين" تحقيقگر سازمان ملل در حقوق بشر، روز جمعه در مسکو ، در پايان ماموريت يک هفته ای حقيقت يابي، اين موضوع را با خبرنگاران در ميان گذاشت و از دولت روسيه خواست يک نهاد ملی ضد نژاد پرستی به وجود آورد.

" دی ين" اظهار داشت در روسيه دولت از نژاد پرستی پشتيبانی نمی کند، اما گفت در جامعه گرايش نژاد پرستانه خطرناکی وجود دارد که خود را از طريق خشونت و رشد گروه های سياسی افراطی نشان می دهد.

" دی ين"که به مسکو و سنت پيترزبرگ مسافرت کرد، در اواخر سال ميلادی جاری خلاصه ای از يافته های خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.