دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، امضا ياداشت تفاهم دفاعی توسط وزرا دفاع ايران و سوريه را مورد بررسی قرار می دهد.