ادامه محدوديت های گوناگون در مورد فعالان مد نی در کردستان و آذربايجان در ايران، موضوع گزارش خسرو کردپور، روزنامه نگار مستقل در کردستان ايران است که در گفتگويی با رامش مطرح می شود.