در بحث روز جمعه، بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، گفتگو ها ئی با آقای کيومرث نعيمی در باره کوشش برای تشکل و اتحاد ميان گروه های مخالف رژيم جمهوری اسلامی داشت و شنوندگان از تهران، تبريز، رشت، کرمانشاه و بوشهر ، نظريات خود را به صورت زنده و همزمان بيان داشتند.