وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا نخستين دور گفتگوهای خود را با ترکيه درمورد جزئيات مربوط به عضويت اين کشوردراتحاديه اروپا به پايان بردند.

 

وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا دراجلاس روز دوشنبه خود درلوکزامبورگ پس ازحل مخالفت های مربوط به انجام اين گفتگوها که ازسوی دولت قبرس مطرح شده بود، مذاکرات خود را با بحث برسرمسائل علمی وفن آوری آغازکردند.

 

قبرس که يکی ازاعضای اتحاديه اروپا است وازحق وتو برخوردار است، روزجمعه اعلام کرد تا زمانی که ترکيه با عادی سازی مناسبات خود با دولت يونانی قبرس برسراين جزيره تقسيم شده موافقت نکرده باشد، مانع ازآغازگفتگوهای عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا خواهد شد.

 

عبدالله گل وزيرامورخارجه ترکيه اندکی پس ازاعلام توافق برسرآغازگفتگوها، برای شرکت دراجلاس وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا، ترکيه را به مقصد لوکزامبورگ ترک گفت.