خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای علی نيکو نسبتی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران که از نزديک شاهد ضرب و شتم شرکت کنندگان در تظاهرات بود، ماجرای اين تظاهرات را مورد بررسی قرار داد.

در اين برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.