قيمت کالاهای وارداتی و کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا افزايش يافت.

بگزارش ماهانه وزارت بازرگانی آمريکا، کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا از شصت و يک ميليارد و نهصد ميليون دلار در ماه مارس، به شصت و سه ميليارد و چهارصد ميليون دلار در ماه آوريل رسيد.

کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا در چهار ماهه اول سال جاری مجموعاً معادل دويست و پنجاه و چهار ميليارد و دويست ميليون دلار است،  که چنانچه تا آخر سال جاری به روند کنونی خود ادامه دهد، کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا رکورد بالاترين ميزان خود را خواهد شکست.

کسری موازنه تجارت خارجی آمريکا در سال گذشته بالغ بر هفتصد و شانزده ميليارد و هفتصد ميليون دلار بود.

از سوی ديگر، وزارت کار آمريکا ميگويد: بهای کالاهای وارداتی، در ماه می گذشته، يک مميز شش دهم در صد افزايش يافت، که به گفته اقتصاد دانان، نشانگر کاهش ارزش دلار آمريکاست.