گروهبان آمريکائی که سال گذشته تکاوران دريائی را در حادثه «حديثه» رهبری ميکرد گفت واحد او عمداً غير نظاميان را هدف قرار نداده است. در اين حادثه بيست و چهار غير نظامی کشته شدند.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد گروهبان «فرانک ووتريچ» به وکيل خود گفته است که هيچ تلاشی برای سرپوش گذاشتن تيراندازی صورت نگرفته است، و واحد تحت نظر او مقررات نظامی را رعايت کرده است.

وکيل گروهبان ووتريچ ميگويد: موکل او اين حادثه را بازرسی خانه به خانه توصيف کرده است، که در جريان هرج و مرج ميدان جنگ، از مسير خود منحرف شده است.

اظهارات اين گروهبان با مطالبی که عراقيها عنوان ميکنند در تناقض است. اهالی «حديثه» ميگويند: تکاوران دريايی  پس از آنکه انفجار يک بمب کنار جاده يکی از تکاوران را کشت، عمداً مردان، زنان، و کودکان غير مسلح را به قتل رساندند.