در يک گزارش جديد گفته می شود گروه هشتگانه کشورهای صنعتی در انجام قول خود به افزايش کمک به کشورهای فقير چندان پيشرفت نکرده است.

گزارش که به وسيله گروه بريتانيائی " اوکسفام" تهيه شده است، ۱۱ ماه پس از آن که هشت کشور قول دادند مجموع کمک های خود را تا سال ۲۰۱۰ به ۵۰ ميليون دلار افزايش دهند، منتشر می شود.

" اوکسفام" به کشورهای هشتگانه در لغو بدهی های عظيم نيجريه و عراق بها می دهد ، اما می گويد آنها چنين کاری را به حساب افزايش کمک های خارجی می گذارند.

اوکسفام از کشوهای هشتگانه صنعتی می خواهد به محاسبه مضاعف پايان دهند و بر ميزان کمک های واقعی خود بيافزايند.