دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا،  گفته های آقای احمدی نژاد در رابطه با مسئله اتمی و امتيازات پيشنهاد شده را مورد بررسی قرار می دهد.