مسابقات جام جهانی فوتبال روز نهم ماه ژوئن در شهر مونيخ در آلمان با روبروئی تيم های آلمان و کاستاريکا آغاز خواهد شد. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.