مقامات عراقی نزدیک به ششصد زندانی را آزاد کرده اند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که نوری ال مالکی نخست وزیر قول داد برای تقویت آشتی و گفتمان ملی، دو هزار و پانصد زندانی را آزاد کند.

 اتوبوس های حامل زندانیان بامداد چهارشبنه وارد ایستگاه مرکزی اتوبوس در بغداد شدند. اکثر آنها از اعضای جامعه اقلیت عرب سنی عراق هستند، و به گفته مقامات در خشونت دخالت نداشتند یا به اشتباه بازداشت شده بودند.

 در این میان، شورشیان روز چهارشنبه به حملات بیشتری در سراسر عراق دست زدند و دست کم ده تن ، از جمله شش پلیس و یک روحانی عرب سنی را کشتند.

 پلیس همچنین می گويد حد اقل سيزده نفر از پنجاه مردی را که روز دوشنبه در بغداد ربوده شدند، زنده پیدا کرده است، و به نظر می رسد برخی از آنها شکنجه شده اند. در مورد سرنوشت بقیه یا دلیل ربوده شدن آنها گزارشی منتشر نشده است.