پرزيدنت بوش با تشريح رئوس چند مساله اصلی درارتباط با اصلاح قوانين مهاجرتی آمريکا، اظهارداشت کنگره هنگام بحث اصلاحات جامع قوانين مهاجرتی، بايد اين مسائل را مورد توجه قراردهد.

پرزيدنت بوش درسخنان روزسه شنبه خود درايالت تگزاس، لزوم افزايش امنيت مرزی واجرای قوانينی که استخدام مهاجران غيرقانونی را جرم تلقی می کند، مورد تاکيد قرارداد.

پرزيدنت بوش همچنين اظهارداشت لازم است که قانونگذاران آمريکا يک برنامه کارموقت را برای کارگران مهاجربه مورد اجرا بگذارند.

پرزيدنت بوش گفت قانونگذاران آمريکا درارتباط با ميليون ها مهاجرغيرقانونی که هم اکنون سال ها است درآمريکا زندگی می کنند، سرانجام بايد " کاری انجام دهند." هنگامی که قانونگذاران مجلس سنا ومجلس نمايندگان آمريکا برای تلفيق لايحه های مصوبه خود دررابطه با اصلاح قوانين مهاجرتی آمريکا که به شدت در تضاد با يکديگرهستند تشکيل جلسه می دهند، احتمالا با يکی ازبحث انگيزترين مسائل مواجه خواهند بود.