خاوير سولانا، رئيس کميسيون روابط خارجی اتحاديه اروپا، که در تهرانا با مقامات جمهوری اسلامی در مورد پيشنهادات اعضای دايمی شورای امنيت (بعلاوه آلمان) گفتگو می کند گفته است که ما بسيار مشتاقيم تا به توافق برسيم. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.