کميساريای عالی آوارگان و پناهجويان وابسته به سازمان مل متحد می گويد نسبت به ادامه تجاوز شبه نظاميان سودانی "جان جاويد" در شرق چاد فوق العاده نگران است.

يک سخنگوی کميساريا روز سه شنبه گفت: شبه نظاميان مسلح هفته گذشته، در حمله ای به يک روستا، سيصد و پنجاه راس گاو را به سرقت بردند. به گفته او در اين حمله بيش از صد تن نيز کشته شدند.

سخنگو می گويد: حملات در سه ماه گذشته بيشتر و منظم تر شده است، و شمار مردمی که از جنگ می گريزند بالا می رود.

کميساری گزارش می دهد بيش از پنجاه هزار چادی در سال جديد در داخل کشور خود آواره شده اند.