پزشکان چينی ميگويند: آنها با موفقيت دست سوم يک نوزاد پسر دو ماهه چينی را برداشتند. 

مقامات پزشکی چين، روز سه شنبه در شانگهای، دست چپ اضافی نوزادی را که با سه دست متولد شده بود از بدنش جدا کردند.

اين يک عمل جراحی استثنائی بود؛ زيرا، برخلاف نمونه های مشابه، نوزاد قادر به حرکت هيچکدام از دو دست چپ خود نبود.

جراحان چينی دست چپی را که کوچک تر و نزديک به سينه نوزاد بود با موفقيت از بدنش جدا کردند.