مقامات نظامی ارشد آمريکا خواهان همکاری نزديکتر بين نيروهای مسلح آمريکا و هند، برای کمک به برقراری ثبات در جنوب آسيا، شده اند.

«ژنرال پيتر پيس»، رئيس ستاد مشترک آمريکا، اين موضوع را روز دوشنبه در دهلی نو، در پی ديداری با روسای ارتش هند و "پراناب مخرجی"، وزير دفاع، عنوان کرد. او گفت: آمريکا و هند برای متقاعد ساختن دوستانشان که می توانند با يکديگر کار کنند، و متقاعد کردن دشمنان خود که قادر هستند آنها را شکست دهند، بايد راه هائی پيدا کنند.

پس از ده ها سال بی اعتمادی دوره جنگ سرد، مناسبات نظامی بين آمريکا و هند اخيرا گرم شده، و دو طرف به ايجاد يک مشارکت استراتژيک پرداخته اند.

مناسبات سياسی آنها نيز، از زمانی که دو کشور در جريان ديدار پرزيدنت بوش از دهلی نو،  يک قرار داد اتمی غير نظامی امضا کردند، بهبود يافته است.