روز جمعه دوم ماه ژوئن، اکبر ناظمی مسئول بخش فارسی صدای آمريکا بازنشسته شد.

به همين مناسبت کارمندان اين بخش که در برنامه های تلويزيون، راديو و اينتر نت مشغول به فعاليت هستند، به دليل علاقه خاصه شان به اکبر ناظمی مهمانی بزرگی به راه انداختند.

بيشتر تدارکات و زحمات مربوط به برگزاری اين بزرگداشت بر دوش مانا و شبنم ، کارمندان جوان و سخت کوش بخش فارسی بود.

در برنامه امشب، از جزئيات برگزاری اين ميهمانی با شما می گوئيم و گفتگوی کوتاهی هم با

اکبر ناظمی خواهيم داشت.