وزیر دارائی فلسطینی می گويد دولت پرداخت حقوق های عقب افتاده کارمندان خود را روز دوشنبه آغاز خواهد کرد.

 " عمر عبدالرزاق" روز شنبه در یک کنفرانس خبری و در حالی که اعتراض علیه پرداخت نشدن حقوق ها شدت می گیرد این قول را داد.

 اسماعیل هانیه نخست وزیر فلسطینی روز جمعه گفت بانکها پرداخت حقوق های چهل هزار کارمند را ظرف یکی دو روز آینده آغاز خواهد کرد.