کميته بين المللی صليب سرخ می گويد به گونه فزاينده ای نگران سطح خشونت درمناطق جنگی درچند کشورآفريقائی است.

کميته بين المللی صليب سرخ درگزارش سالانه خود درمورد رويدادهای سال۲۰۰۵ که روزپنجشنبه منتشرشد، می گويد درميان کشورهای درگيرجهان، غيرنظاميان به ويژه درمنطقه دارفورسودان، مناطق جنوبی ومرکزی سومالی وشمال اوگاندا درخطرقرار دارند.

جاکوب کلنبرگر Jakob Kellenberger رئيس صليب سرخ بين الملل اظهارداشت ازآغازسال جاری، وضعيت امنيتی در دارفور به وخامت بيشتری گرائيده است. آقای کلنبرگر افزود يکی ازبزرگترين جنگ های جهان، هم اکنون درسومالی جريان دارد.

صليب سرخ بين الملل سال گذشته بيش از ۶۵۰ ميليون دلار را صرف کمک های انسانی دربيش از ۸۰ کشور وسرزمين ساخت.