اعتماد مردم و شرکت ها به اقتصاد اروپا افزايش يافت و به بالاترين درجه خود در پنج سال اخير رسيد.

در پژوهشی که توسط اتحاديه اروپا بر پايه درجه بندی احساس مردم و شرکت ها  نسبت به اقتصاد اروپا بعمل آمد حاکيست اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد اروپا از صد و پنج مميز هفت دهم  واحد در ماه آوريل به صد و شش مميز هفت دهم واحد در ماه مه رسيد، که بيش از پيش بينی کارشناسان اقتصادی بود، و چنين رشدی  از سال 2001 تا بحال بيسابقه بوده است.