کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا در آستانه سفر به وين برای شرکت در جلسه قدرتهای جهان در باره برنامه اتمی تهران بيانيه ای به اين شرح منتشر ساخت: برای تاکيد بر تعهدمان در مورد يک چاره جوئی ديپلماتيک و تحکيم چشم انداز موفقيت وپيشرفت، به محض آنکه ايران کاملا و به گونه ای قابل تائيد غنی سازی اورانيوم و عمليلات بازيافت و فرآوری را متوقف کند، ايالت متحده آمريکا همراه با سه همقطار اروپائی، به سر ميز مذاکرات می آيد و با نمايندگان ايران ملاقات خواهد کرد.