حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان به ايران رفته است و قصد دارد جمهوری اسلامی را به سرمايه گذاری بيشتر در باز سازی کشورش تشويق کند.

کرزی روز شنبه برای ديداری سه روزه ، که شامل ملاقات هائی با محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی و ديگر مقامات ارشد خواهد بود، وارد تهران شد.

انتظار می رود چندين قرار داد ، که اکثرا به سرمايه گذاری و همکاری های دوجانبه مربوط می شود، امضا شود. مقامات می گويند مذاکرات بر مناسبات دو کشور متمرکز خواهد بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه گفت ميانجيگری افغانستان بين ايران و آمريکا در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت افغانستان اين گزارش را که قصد دارد ميانجيگری کند تکذيب کرده است .