خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای جواد عظيم زاده از کميته بحران زندانيان سياسی در ايران،آخرين واکنشها نسبت به چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران در شهرهای مختلف و سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان از سوی ماموران رژيم اسلامی را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.