خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای خسرو کردپور روزنامه نگار مستقل مقيم کردستان ايران، تحصن دانشجويان در محوطه دانشگاه اروميه را مورد بررسی قرار داد.