اين قسمت ازبخش علمی صدای آمريکا اختصاص به گزارشی دارد در مورد وجود يک شکاف امنيتی جدی در نرم افزار ضد ويروس سيمانتک که از زبان حامد می شنويد.