حزب حاکم سودان و شورشیان سابق جنوب، نخستین جلسه مشترک خود را در خرطوم تشکیل داده اند.

 از زمان امضای قرار داد صلح در ژانویه ۲۰۰۲ که به جنگ داخلی شمال و جنوب پایان داد، این نخستین بار است که چنین دیداری صورت می گیرد، و قرار است بر اجرای قرار داد متمرکز باشد.

 تقسیم قدرت و ثروت بین شمال سودان، که مسلمان نشین است، و جنوب مسیحی نشین، از جمله مواد آن است. اما منتقدین می گويند حزب حاکم کنگره ملی در اجرای اقداماتی که در قرار داد قید شده ، ُکند بوده است.