دولت نظامی برمه حبس خانگی آنگ سان سو چی رهبر مخالفين را برغم درخواست های بين المللی برای آزادی او،برای يکسال ديگر تمديد کرده است. دوره آخرين حبس خانگی او امروز، شنبه، منقضی ميشد.

 حزب آنگ سان سوچی، موسوم به اتحاد ملی برای دموکراسی، با صدور بيانيه ای، اين تمديد را غير قانونی خوانده است. حزب ميگويد هيچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند رهبر طرفداران دموکراسی تهديدی امنيتی است، و تمديد دوره حبس خانگی او، با قوانين ملی مطابقت ندارد، و به تلاش برای آشتی ملی لطمه ميزند.

 رهبران حزب امروز، شنبه، در رانگون بمناسبت شانزدهمين سالگرد پيروزی چشم گير خود در انتخابات سال ۱۹۹۰ که شورای نظامی حاکم بر برمه هيچگاه آن را به رسميت نشناخت، گردهم جمع شدند.

 آنگ سان سوچی ، که برنده جايزه صلح نوبل است، در شانزده سال گذشته، ده سال را در حبس گذرانده است.